Sıradaki Video
06:38 Hararet Nardadır - Ekrem Ataer

Hararet Nardadır - Ekrem Ataer

vidimuzik 14.713 izlenme
04:19 Demedim Mi - Ekrem Ataer

Demedim Mi - Ekrem Ataer

vidimuzik 1.617 izlenme
04:17 Baharla Geçtik - Ekrem Ataer

Baharla Geçtik - Ekrem Ataer

vidimuzik 15.706 izlenme
03:29 Kardelen - Ekrem Ataer

Kardelen - Ekrem Ataer

vidimuzik 1.941 izlenme
03:45 Dülger - Ekrem Ataer

Dülger - Ekrem Ataer

vidimuzik 17.827 izlenme
04:08 Kıyamadığım - Ekrem Ataer

Kıyamadığım - Ekrem Ataer

vidimuzik 14.536 izlenme
03:51 Usulca Gel - Ekrem Ataer

Usulca Gel - Ekrem Ataer

vidimuzik 3.213 izlenme
04:53 Nesini Söyleyim - Ekrem Ataer

Nesini Söyleyim - Ekrem Ataer

vidimuzik 7.820 izlenme
02:35 Bülbül Havalanmış - Ekrem Ataer

Bülbül Havalanmış - Ekrem Ataer

vidimuzik 18.898 izlenme
04:46 Martı - Ekrem Ataer

Martı - Ekrem Ataer

vidimuzik 2.228 izlenme
04:04 Hekimoğlu - Ekrem Ataer

Hekimoğlu - Ekrem Ataer

vidimuzik 18.904 izlenme
05:09 Umut - Ekrem Ataer

Umut - Ekrem Ataer

vidimuzik 3.182 izlenme
04:08 Türkmen Mengisi - Ekrem Ataer

Türkmen Mengisi - Ekrem Ataer

vidimuzik 6.346 izlenme
05:23 Nenni Bebek - Ekrem Ataer

Nenni Bebek - Ekrem Ataer

vidimuzik 18.841 izlenme
05:36 Göç - Ekrem Ataer

Göç - Ekrem Ataer

vidimuzik 12.892 izlenme
06:13 Ince Memed - Ekrem Ataer

Ince Memed - Ekrem Ataer

vidimuzik 11.587 izlenme
03:52 Ya Dost - Ekrem Ataer

Ya Dost - Ekrem Ataer

vidimuzik 14.519 izlenme
03:43 Biz Susuyorsak - Ekrem Ataer

Biz Susuyorsak - Ekrem Ataer

vidimuzik 5.345 izlenme
05:35 Üzgün Yurdum - Ekrem Ataer

Üzgün Yurdum - Ekrem Ataer

vidimuzik 12.588 izlenme
04:47 Ince Memed - Ekrem Ataer

Ince Memed - Ekrem Ataer

muyap 15.079 izlenme
05:06 Kozanoğlu - Ekrem Ataer

Kozanoğlu - Ekrem Ataer

vidimuzik 10.961 izlenme
03:46 Köyümü Düşünüyorum - Ekrem Ataer

Köyümü Düşünüyorum - Ekrem Ataer

vidimuzik 5.082 izlenme
03:37 Sabahın Seher Vaktinde - Ekrem Ataer

Sabahın Seher Vaktinde - Ekrem Ataer

vidimuzik 14.074 izlenme
03:35 Mihrican Mı Değdi - Ekrem Ataer

Mihrican Mı Değdi - Ekrem Ataer

vidimuzik 19.030 izlenme
03:08 Bağında Üzüm Kaldı - Ekrem Ataer

Bağında Üzüm Kaldı - Ekrem Ataer

vidimuzik 4.721 izlenme
02:50 Dün Mü Burdayıdın - Ekrem Ataer

Dün Mü Burdayıdın - Ekrem Ataer

vidimuzik 15.344 izlenme
04:14 Yıkar Mı Yıkar - Ekrem Ataer

Yıkar Mı Yıkar - Ekrem Ataer

vidimuzik 9.445 izlenme
03:59 Uyur Idik Uyurdular - Ekrem Ataer

Uyur Idik Uyurdular - Ekrem Ataer

vidimuzik 15.975 izlenme
03:30 Esti Baharın Nesimi - Ekrem Ataer

Esti Baharın Nesimi - Ekrem Ataer

vidimuzik 766 izlenme
04:32 Ben Ölürsem Akşam Üstü Ölürüm - Ekrem Ataer

Ben Ölürsem Akşam Üstü Ölürüm - Ekrem Ataer

vidimuzik 5.148 izlenme
03:40 Insana Muhabbet Duydum Duyalı - Ekrem Ataer

Insana Muhabbet Duydum Duyalı - Ekrem Ataer

vidimuzik 17.230 izlenme
02:58 Bulut Gelir Seher Ile - Ekrem Ataer

Bulut Gelir Seher Ile - Ekrem Ataer

vidimuzik 19.349 izlenme
03:49 Bahar Geldi Gül Açtı - Ekrem Ataer

Bahar Geldi Gül Açtı - Ekrem Ataer

vidimuzik 18.508 izlenme
01:40 Betül Arım - Hüküm Mühebbet

Betül Arım - Hüküm Mühebbet

coolboy 18.936 izlenme
03:56 Yaşamak - Erdinç

Yaşamak - Erdinç

vidimuzik 3.546 izlenme
03:31 Yaşamak - Düşbaz

Yaşamak - Düşbaz

vidimuzik 19.937 izlenme
02:12 Yanlış Yaşamak - Attila Ilhan

Yanlış Yaşamak - Attila Ilhan

vidimuzik 783 izlenme
03:01 Kazım Koyuncu - Askıda Yaşamak

Kazım Koyuncu - Askıda Yaşamak

nefer45 5.504 izlenme
05:14 Seninle Yaşamak - Sibel Altın

Seninle Yaşamak - Sibel Altın

vidimuzik 8.658 izlenme
05:52 Yaşamak Istemem - Yavuz Çetin

Yaşamak Istemem - Yavuz Çetin

vidimuzik 19.511 izlenme